Forbedring af jeres arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøstyring gør det muligt for en virksomhed at styre risici og forbedre sit arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø skaber en positiv kultur med glade medarbejdere og færre eller ingen ulykker. Det hjælper også med til at fremme en positiv dialog med myndighederne.

Arbejdsmiljøsystem og evt. certificering

Arbejdstilsynet laver kontrolbesøg på alle virksomheder og organisationer og hvis den ikke overholder arbejdsmiljølovens regler risikerer de påbud og bøder. Derudover risikerer virksomheden/organisationen at blive pålagt en større andel af ansvaret ved ulykker. Der er derfor gode grunde til at se sin virksomhed efter i sømmene og få styr på arbejdsmiljøet. Et arbejdsmiljøsystem er et systematisk værktøj til at holde styr på netop dette.
Vi hjælper med at implementere arbejdsmiljøsystemet, evt. som en certificering f.eks. OHSAS 18001 eller hvis man i forvejen har f.eks. ISO 9001, kan arbejdsmiljøsystemet implementeres i dette. Vi kender standarderne og ved hvad der skal til. Ikke mindst i forbindelse med at få styr på det psykiske arbejdsmiljø.

Hvordan kommer du i gang med arbejdsmiljøledelse

Der tages udgangspunkt i en arbejdsmiljø-audit (AM-audit), som er en gennemgang af arbejdsmiljøet med fokus på den lovpligtige del først, bl.a. arbejdsmiljødrøftelse, oprettelse af arbejdsmiljøorganisation (ud fra antal ansatte) arbejdspladsvurderingen (APV). Efter dette vurderes og prioriteres den indsats, der skal gøres.
Vi kan bl.a. hjælpe med at udforme en arbejdsmiljøpolitik, opstille mål, udarbejde handlingsplaner og sidst men ikke mindst udfærdige procedurer og instruktioner.
Vi følger hele processen og klæder virksomheden på til selv at overtage arbejdsmiljøledelsen.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

‪Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. En arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde følgende punkter:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om arbejdsmiljøet for det kommende år.

 • Fastlægge hvordan samarbejdet skal foregå.
 • Vurdere om det foregående års mål er nået.
 • Fastlægge mål for det kommende års samarbejde.
 • Hvis I er under 10 ansatte og ikke har en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.


‪Hvis I har en arbejdsmiljøorganisation (AMO) er det her, drøftelsen skal foregå.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Arbejdspladsvurdering (APV)

Målet med en arbejdspladsvurdering (APV) er at få styr på arbejdsmiljøet og sikre, at virksomheden forholder sig til de væsentlige AM-problemer i faget. Alle virksomheder med ansatte har pligt til at lave en APV. I skal lave en APV mindst hvert 3. år samt hver gang I får nye maskiner eller indfører nye arbejdsmetoder. 
Det er ledelsens ansvar, at der bliver lavet en arbejdspladsvurdering. Ofte er det arbejdsmiljørepræsentanten, lederen og måske en konsulent som laver APV’en i samarbejde med de ansatte.

Faser i APV

APV’en skal være skriftlig, og alle ansatte skal kende APV’en og have adgang til den. Der er ingen fast formel for, hvordan APV’en skal laves, men den skal altid indeholde følgende faser:

 • Identifikation og kortlægning
 • Beskrivelse og vurdering
 • Retningslinjer for opfølgning
 • Prioritering og handlingsplan


Indhold i APV

Loven stiller konkrete krav til indholdet af en arbejdspladsvurdering. Man skal “hele vejen rundt” om arbejdsmiljøet i virksomheden. Det betyder, at man som minimum skal have vurderet:

 • Fysiske påvirkninger (fx lys, støj, kulde og træk)
 • Kemiske påvirkninger
 • Biologiske påvirkninger (fx risiko for smitte)
 • Ergonomiske påvirkninger (fx arbejdsstillinger og tunge løft)
 • Psykiske påvirkninger (trivsel på arbejdspladsen)
 • Risikoen for ulykker
 • Sygefravær

Metoder til udførelse af APV

En APV kan laves på forskellige måder.

 1. Medarbejderne deltager et APV-møde, hvor der arbejdes i fællesskab med identifikation af AM problemer og løsningsforslag.
 2. Medarbejdere udfylder en APV- tjekliste med kortlægning af relevante faremomenter for eget område. Efterfølgende analyseres de og der udarbejdes en handleplan for områderne.

Psykisk Arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø skaber en positiv kultur med glade og loyale medarbejdere, der arbejder bedre og som har færre sygedage. Det hjælper også med til at fremme en positiv dialog og forståelse mellem medarbejdere og ledelse.
Det kan være en rigtig god idé at lave et forløb der kan forbedre det Psykiske arbejdsmiljø, forløbet kan køres som en APV med fokus på det psykiske arbejdsmiljø, eller som et selvstændigt forløb, men i begge tilfælde tilpasses forløbet til virksomhedens forhold og medarbejdere. 

Forløbet kunne foregå på følgende måde:

 • Introduktion i virksomheden, Hvor vi fortæller om Samtalerne med ledelse og medarbejdere.
 • Individuelle Samtaler med ledelse og medarbejdere (ca. 20 minutter pr. samtale)
 • Undervisning i psykisk arbejdsmiljø, som er tilpasset virksomhedens behov.

 

Kemi, værktøj og udstyr

Skadelige kemikalier og støv 

Der skal laves arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for alle farlige kemikalier. Brugsanvisningerne skal være tilgængelige for de ansatte.

APB kan evt. laves som et APB-tillæg til leverandørens Datablade for stoffet eller materialet og samlet kan de dermed udgøre arbejdspladsbrugsanvisningen (APB) efter arbejdsmiljølovens regler.

Værktøj og udstyr

Alle håndværktøjer, maskiner, stiger og udstyr skal være gransket og godkendt virksomhedens AM-ledelse og der fremstilles/fremskaffes datablade og brugsanvisninger, som altid skal være tilgængelige for medarbejderne.
Maskiner og udstyr fra før 1995, der ikke er CE-mærket, kræver tillige en risikovurdering.
Værktøj, maskiner, udstyr mv. registreres og efterses af sagkyndig iht. leverandørens anvisninger og lovgivning typisk 1 til 2 gange om året.

Har du spørgsmål, eller er du interesseret i en ISO certificering, så kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne.