Vi står altid til rådighed, hvis I har spørgsmål eller kunne tænke jer en snak om mulighederne.

Optimering af jeres arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøstyring gør det muligt for en virksomhed at styre risici og forbedre sit arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø skaber en positiv kultur med tilfredse medarbejdere og færre eller ingen ulykker. Det hjælper også med til at fremme en positiv dialog med myndighederne.

Arbejdsmiljøsystem og evt. certificering

Arbejdstilsynet foretager kontrolbesøg hos alle virksomheder og organisationer og hvis arbejdsmiljølovens regler ikke overholdes vil der blive givet påbud eller bøder. Derudover risikerer virksomheden/organisationen at blive pålagt en større andel af ansvaret ved eventuelle ulykker. Der er derfor mange gode grunde til at se sin virksomhed efter i sømmene og få styr på arbejdsmiljøet. Et arbejdsmiljøsystem er et systematisk værktøj til at holde styr på netop dette.

Vi hjælper jer gerne med at implementere et arbejdsmiljøsystem skræddersyet til netop jeres virksomhed, evt. også som en certificering fx ISO 45001. Hvis I allerede har fx ISO 9001, kan arbejdsmiljøsystemet også implementeres i dette. Vi kender standarderne og ved, hvad der skal til. Ikke mindst i forbindelse med at få styr på det psykiske arbejdsmiljø.

Hvordan kommer I i gang med arbejdsmiljøledelse

Første skridt er en arbejdsmiljø-audit (AM-audit), der er en gennemgang af arbejdsmiljøet med fokus på den lovpligtige del først, bl.a. en arbejdsmiljødrøftelse, oprettelse af arbejdsmiljøorganisation (ud fra antal ansatte) og gennemførelse af en arbejdspladsvurdering (APV). Efter dette vurderes og prioriteres den indsats, der skal gøres.

Vi kan bl.a. hjælpe med at udforme en arbejdsmiljøpolitik, opstille mål, udarbejde handlingsplaner og sidst men ikke mindst udfærdige procedurer og instruktioner. Vi følger hele processen og klæder jer godt på til efterfølgende selv at overtage arbejdsmiljøledelsen.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

‪Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, der skal indeholde følgende punkter:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • Fastlægge hvordan samarbejdet skal foregå det kommende år.
 • Vurdere om det foregående års mål er nået.
 • Fastlægge mål for det kommende år.
 • Hvis I er under 10 ansatte og ikke har en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø i virksomheden.

‪Hvis I har en arbejdsmiljøorganisation (AMO), er det her drøftelsen skal foregå.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle virksomheder med ansatte har pligt til at gennemføre en APV mindst hvert 3. år, samt hver gang virksomheden får nye maskiner eller indfører nye arbejdsmetoder.

Målet med en arbejdspladsvurdering (APV) er at få styr på arbejdsmiljøet og sikre, at virksomheden forholder sig til de væsentlige AM-problemer. Det er ledelsens ansvar, at der bliver gennemført en APV og ofte er det arbejdsmiljørepræsentanten, lederen og måske en konsulent, der gennemfører denne i samarbejde med de ansatte.

Faser

APV’en skal være skriftlig, og alle ansatte skal kende den og have adgang til den. Der er ingen fast formel for, hvordan APV’en skal laves, men den skal altid indeholde følgende faser:

 • Identifikation og kortlægning
 • Beskrivelse og vurdering
 • Retningslinjer for opfølgning
 • Prioritering og handlingsplan

Indhold

Loven stiller konkrete krav til indholdet af en APV. Man skal “hele vejen rundt” om arbejdsmiljøet i virksomheden, hvilket betyder, at man som minimum skal have vurderet:

 • Fysiske påvirkninger (fx lys, støj, kulde og træk)
 • Kemiske påvirkninger
 • Biologiske påvirkninger (fx risiko for smitte)
 • Ergonomiske påvirkninger (fx arbejdsstillinger og tunge løft)
 • Psykiske påvirkninger (trivsel på arbejdspladsen)
 • Risiko for ulykker
 • Sygefravær

Metoder

En APV kan gennemføres på forskellige måder:

 1. Medarbejderne deltager i et APV-møde, hvor der i fællesskab arbejdes med identifikation af arbejdsmiljøproblemer og løsningsforslag.
 2. Medarbejderne udfylder en APV- tjekliste med kortlægning af relevante faremomenter for eget område. Efterfølgende analyseres disse og der udarbejdes en handlingsplan for områderne.

Psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø skaber en positiv kultur med tilfredse og loyale medarbejdere med færre sygedage. Det hjælper også med til at fremme en positiv dialog og forståelse mellem medarbejdere og ledelse.

Det kan være en rigtig god idé at gennemføre et forløb med henblik på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Forløbet kan køres som en APV med fokus på det psykiske arbejdsmiljø, eller som et selvstændigt forløb. I begge tilfælde tilpasses forløbet til virksomhedens forhold og medarbejdere. 

Forløbet kan foregå på følgende måde:

 • Introduktion i virksomheden, hvor der fortælles om samtalerne med ledelse og medarbejdere.
 • Individuelle samtaler med ledelse og medarbejdere (ca. 20 minutter pr. samtale).
 • Undervisning i psykisk arbejdsmiljø, som er tilpasset virksomhedens behov.

 

Kemi, værktøj og udstyr

Skadelige kemikalier og støv 

For alle kemiske stoffer og materialer skal der forefindes en mappe med sikkerhedsdatablade. Der skal desuden udarbejdes en kemisk APV og drejer det sig om særligt farlige kemiske stoffer og materialer eller særligt komplicerede arbejdsprocesser, skal der også udarbejdes en arbejdspladsbrugsanvisning (APB).

Al information skal være tilgængeligt for virksomhedens ansatte.

Værktøj og udstyr

Alle håndværktøjer, maskiner, stiger og udstyr skal være vurderet og godkendt af virksomhedens arbejdsmiløledelse og der skal fremstilles/fremskaffes datablade og brugsanvisninger, der altid skal være tilgængelige for medarbejderne.

Maskiner og udstyr fra før 1995, der ikke er CE-mærket, kræver tillige en risikovurdering.

Værktøj, maskiner, udstyr mv. skal registreres og efterses af en sagkyndig iht. leverandørens anvisninger og iht. lovgivningen, typisk 1 til 2 gange om året.